Privacybeleid

Home Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ONTEX. Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw rechten.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
2. Met welke doeleinden en op welke wettelijke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?
3. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
5. Welke rechten hebt u?
6. Contact en klachten
7. Bijwerken van het Privacybeleid

***

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ontex BV, met als ondernemingsnummer 0419.457.296 , met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België (‘Wij’ of ‘Ontex’), is de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat deze Website links bevat naar andere websites die niet door ONTEX worden beheerd, die niet onder de verantwoordelijkheid van ONTEX vallen en die niet onder dit beleid vallen. Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleeg de betreffende websites van derden en het toepasselijke privacybeleid.

2. Met welke doeleinden en op welke wettelijke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die via de Website worden verzameld met de volgende doeleinden, waarvoor wij telkens de toepasselijke wettelijke grondslag hebben vastgesteld:

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt: Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
1. Om u te voorzien van de diensten of producten die op de Website worden aangeboden. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat tussen u en ONTEX is gesloten.
2. Om uw verzoeken om informatie of klachten te af te handelen. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
3. Om u marketingberichten te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze producten en diensten. Wij beschouwen het als een legitiem belang om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten, dit stelt ons immers in staat om onze activiteiten te behouden en te ontwikkelen.
Indien volgens de toepasselijke regelgeving uw toestemming echter is vereist, zullen wij ons baseren op uw toestemming als wettelijke grondslag voor de verwerking.
4. Om de Website en onze producten en diensten te verbeteren. Wij zijn van mening dat het in ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat onze producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, teneinde onze onderneming te behouden en te ontwikkelen.

3. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij delen uw via de Website verzamelde persoonsgegevens met dienstverleners voor de in artikel 2 hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met autoriteiten, onze verzekeraars, advocaten, accountants, etc. wanneer dit noodzakelijk is voor het rechtmatige belang van ONTEX, voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in artikel 2 hierboven aangegeven doeleinden. In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang als strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze zakelijke relatie met u. Persoonsgegevens van u die gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bewaren we echter nog drie jaar na afloop van de commerciële relatie.

Bovendien kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u langer bewaren, met name wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn om een recht of een overeenkomst aan te tonen. In dat geval worden uw persoonsgegevens gearchiveerd en opgeslagen voor de duur van de geldende regelgeving of voor de duur van het toepasselijke wettelijke voorschrift..

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

5. Welke rechten hebt u?
Wat betreft uw persoonsgegevens hebt u een aantal rechten. Elk van deze rechten wordt hieronder nader toegelicht:
• Intrekken van de toestemming Op basis van uw toestemming mag u te allen tijde uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
• Toegang U kunt ons vragen om te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en, als dat het geval is, u te informeren over de kenmerken van de verwerking van uw persoonsgegevens, u toegang te geven tot deze gegevens en een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.
• Rectificatie U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als die onjuist of onvolledig zijn, indien van toepassing.
• Verwijderen In de volgende gevallen kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer die niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld: wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken na de uitoefening van uw recht van verzet, wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, in het bijzonder wanneer verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
• Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. ze te bewaren zonder ze te gebruiken): wanneer de juistheid ervan wordt betwist, wanneer de verwerking ervan onwettig is maar u niet wilt dat ze worden gewist, wanneer ze nog nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten, wanneer we bevestigen dat er dwingende redenen zijn in het kader van de uitoefening van uw recht van verzet. Wij mogen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking: met uw toestemming, voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.
• Portabiliteit. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken of u kunt verzoeken om deze rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, maar alleen als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op basis van de uitvoering van een met u gesloten contract en de verwerking geautomatiseerd is.
• Digitaal erfgoed. U hebt het recht om richtlijnen (algemeen of specifiek) op te stellen met betrekking tot de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
• Verzet tegen telefonische klantenwerving. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt maar u wilt niet te maken krijgen met telefonische verkoop, dan kunt u zich gratis inschrijven op de lijst van Bel-me-niet tegen telefonische klantenwerving: www.bel-me-niet.nl.
• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een legitiem belang. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op onze ‘legitiem belangen’ (zie artikel 2) als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden belangrijker zijn dan onze legitieme belangen. Uw recht om bezwaar aan te tekenen kan echter beperkt worden als wij de kans hebben om u te bewijzen dat onze doorslaggevende legitieme belangen prevaleren.
• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

6. Contact en klachten

Als u vragen of klachten hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
orizon-solutions.com, Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, België.
E-mail : [email protected]

7. Bijwerken van het Privacybeleid

Indien ONTEX wijzigingen aanbrengt in haar praktijken op het gebied van gegevensbescherming, zullen deze wijzigingen worden verwerkt in een bijgewerkte versie van dit beleid. Wij zullen u ook informeren over deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit beleid aan te passen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving, behoudt ONTEX zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd aan te passen aan de technologische vooruitgang, wettelijke en reglementaire wijzigingen en goede bedrijfspraktijken.